เกี่ยวกับ Immune Lab

บริบทองค์กร (Company Profile)

บริษัท รอยส์ แล็บ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้ดำเนินธุรกิจเป็นผู้นำในการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เบต้ากลูแคนที่มีคุณภาพ
และประสิทธิภาพสูงภายใต้แบรนด์ IMMUNE LABTM และ Aldermide โดยผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ มีทั้งกลุ่มอาหารเสริมและผลิตภัณฑ์
ดูแลร่างกาย โดยบริษัทฯ เน้นที่จะดำเนินธุรกิจด้วยด้วยวัตถุประสงค์ที่จะผลิตสินค้าที่มีคุณภาพสูง สกัดมาจากธรรมชาติ และมีงาน
วิจัยรองรับออกสู่ผู้บริโภค

ทีมค้นคว้าวิจัยของบริษัทฯได้มีประสบการณ์การค้นคว้าและผลิตเบต้ากลูแคนมายาวนานกว่า 20 ปี โดยมี รศ. ดร. องอาจ
ผ่องลักษณ์ (ผู้เชี่ยวชาญเบต้ากลูแคนของประเทศไทย) เป็นที่ปรึกษาอาวุโส ประสบการณ์ของทีมค้นคว้าวิจัยของบริษัทฯ เริ่มตั้งแต่
ปี 2538 จากโครงการผลิตกลูแคนจากกากยีสต์หมักแอลกอฮอล์ โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา และได้มีการพัฒนาต่อเนื่อง
จนสามารถผลิตเบต้ากลูแคนจากผนังเซลล์ของยีสต์ขนมปัง (Saccharomyces cerevisiae) ที่ถือว่ามีประสิทธิภาพสูงสุดสำเร็จ
ในปี 2553 ทีมค้นคว้าวิจัยของบริษัทฯ ประสบความสำเร็จในการจดอนุสิทธิบัตร (เลขที่ 8795) กระบวนการผลิต เบต้ากลูแคน
จากยีสต์ เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับเสริมภูมิต้านทานโรคภูมิแพ้แก่มนุษย์ เพียงผู้เดียวในประเทศ ในปัจจุบันทีมค้นคว้าวิจัย
ของบริษัทฯ ยังคงศึกษาค้นคว้าอย่างต่อเนื่องจนสามารถผลิตเบต้ากลูแคนที่มีอนุภาคเล็กที่สุด คือมีอนุภาคประมาณ 1.5 ไมครอน
ซึ่งถือว่าเป็นอนุภาคที่ทำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์เบต้ากลูแคน แบรนด์ IMMUNE LABTM และ Aldermide ได้ขึ้นทะเบียน เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อ
สุขภาพที่อยู่ในการกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และ สำนักงานคณะกรรมกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
(ฮาลาล) เพื่อทำให้เรามั่นใจในคุณภาพในการผลิตเพื่อจำหน่ายและแบ่งปันสุขภาพที่ดีให้กับพี่น้องชาวไทยของเราอย่างทั่วถึง


วิสัยทัศน์ (Vision)

บริษัท รอยส์ แล็บ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด มุ่งเน้นที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีความเป็นเลิสและมาจากธรรมชาติ 100% เพื่อสร้าง แบรนด์ IMMUNE LABTM ให้เป็นที่รู้จัก ทั้งในประเทศและต่างประเทศ


 พันธกิจ (Mission)

  • บริษัทมุ่งเน้นที่จะผลิตสินค้าที่มีคุณภาพสูงและมีประสิทธิภาพสูงกว่าหรือเทียบเท่ามาตราฐานนานาชาติ
  • บริษัทมุ่งเน้นที่จะผลิตสินค้าที่สกัดจากธรรมชาติ 100% และไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม
  • บริษัทมุ่งเน้นที่จะพัฒนาสินค้าที่สามารถนำมาใช้กับมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและไม่มีผลข้างเคียง โดยการนำเทคโนโลยีการผลิตสมัยใหม่มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
  • บริษัทเน้นถึงความซื่อสัตย์ต่อลูกค้าและผู้ที่ใช้ผลิตภัณฑ์ โดยให้คำสัญญาว่า ทุกผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ IMMUNE LABTM ต้องมาจากงานวิจัยที่ได้รับการยอมรับตามมาตราฐานสากล รวมทั้งกระบวนการผลิตต้อง สะอาด บริสุทธิ์ และ ไม่มีสารเจือปนตกค้างอยู่ในผลิตภัณฑ์
  • บริษัทดำเนินธุรกิจตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีคุณธรรมและจริยธรรมกำกับต่อลูกค้า คู่ค้า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมด
  • บริษัทปฏิบัติ ต่อ พนักงาน คู่ค้า และผู้บริโภค เสมือนหนึ่งคนในครอบครัว

Comments are closed.