หลักการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์

untitled-1

เบต้ากลูแคน จัดเป็นอาหารเสริมในประเทศไทยเมื่อไม่นานมานี้ แต่สำหรับในต่างประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา มีการศึกษาทดลองในสถาบันวิจัยต่างๆ มาเป็นเวลานานกว่า 5 ทศวรรษ โดยพบว่าเป็นสารกระตุ้นการตอบสนองภูมิคุ้มกันที่ดีที่สุดเท่าที่มนุษย์เคยมีมา

เบต้ากลูแคนที่มีจำหน่ายอยู่ในประเทศนั้นมีมากมายหลากหลายชนิด และมีราคาที่หลากหลาย ซึ่งส่วนใหญ่จะนำเข้ามาจากต่างประเทศ โดยมีผลิตภัณฑ์จำนวนมากที่อ้างว่ามีเบต้ากลูแคนชนิด Beta 1,3-d glucan (เบต้ากลูแคนชนิดที่มีประสิทธิภาพสูงสุด) เป็นส่วนประกอบ ซึ่งข้ออ้างดังกล่าว เหมารวมเอาประโยชน์หลายอย่างของสารประกอบดังกล่าวเข้าไปด้วย แต่ผลจากการศึกษาวิจัยในเรื่องนี้ พอสรุปได้ว่า ผลิตภัณฑ์ที่อ้างว่ามีส่วนประกอบของ Beta-1,3-d glucan เหล่านั้นไม่เหมือนกัน มีจำนวนมากที่พบว่ามีส่วนประกอบของ Beta-1,3-d glucan แต่เพียงเล็กน้อย หรือไม่ก็ได้มาจากการใช้กระบวนการสกัดที่ไม่มีประสิทธิภาพ เป็นผลให้ผลิตภัณฑ์เหล่านั้นไร้คุณค่า ในทางตรงกันข้ามยังมีโอกาสก่อให้เกิดปฏิกิริยาที่เลวร้ายขึ้น เช่น yeast inflection เป็นต้น

ผลิตภัณฑ์ที่ด้อยคุณภาพดังกล่าวไม่สามารถกระตุ้นหน่วยรับความรู้สึกต่อเบต้ากลูแคนได้ เนื่องจาก Beta 1,3-d glucan ถูกเคลือบด้วยสิ่งแปลกปลอมที่ปนมา ในบางครั้งสิ่งแปลกปลอมที่ปนมาซ้ำทำให้ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ลดลง

ดังนั้นผู้บริโภคควรมีวิธีสังเกตและมีหลักการในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ดังนี้

1. ชนิดของเบต้ากลูแคน

เมื่อพูดถึงผลิตภัณฑ์เบต้ากลูแคนที่มีประสิทธิภาพต้องหมายถึง ผลิตภัณฑ์เบต้ากลุแคนที่มี Beta-1,3-d glucan เท่านั้น เพราะ พันธะ 1,3-linked glucose หรือ Beta 1,3-d glucan เป็นเบต้ากลูแคนที่มีการศึกษาวิจัยมากที่สุด และได้พิสูจน์แล้วว่าเป็นสารที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการสนับสนุนระบบภูมิคุ้มกันเท่าที่เคยค้นพบ เบต้ากลูแคนประเภทอื่น ซึ่งอาจมีผสมอยู่ในผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง ไม่มีศักยภาพเหมือน Beta 1,3-d glucan ดังนั้นสิ่งที่ต้องพิจารณาในการซื้อผลิตภัณฑ์ คือ “ต้องมีส่วนประกอบของ Beta 1,3-d glucan หรือไม่”

2. ความบริสุทธิ์และสารเจือปน

ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากกระบวนการผลิตและวิธีการผลิตที่มีประสิทธิภาพต่ำและไม่ได้มาตราฐานจะทำให้เกิดสิ่งเจือปนที่เป็นผลพลอยได้ (by products) ในการสกัดเบต้ากลูแคนมีปริมาณค่อนข้างสูง เช่น mannoprotein (โปรตีน) และ lipid (ไขมัน)  ซึ่ง สาร mannoprotein นี้ อาจทำให้เกิดผลร้าย เช่นโรคสำไส้แปรปรวน (lrritable Bowel Syndrome : IBS) และโรคติดเชื้อจากยีสต์ หรือ เกิดอาการแพ้ยีสต์ได้ ส่วน lipids นั้นจะกีดกั้นที่ตั้งของตัวจับหรือตัวรับสิ่งแปลกปลอมบน Macrophage ซึ่งทำหน้าที่เหมือนกำแพงกั้นระหว่างโมเลกุลของ 1,3-d glucan กับ ที่ตั้งของ Macrophage ทั้งนี้ lipids เป็นสารที่ไม่มีปฏิกิริยาที่เลวร้าย เพียงแต่มีผลต่อประสิทธิภาพของเบต้ากลูแคนลดลง โปรตีน โดยเฉพาะ mannoprotein เป็นส่วนประกอบของผนังเซลล์ชั้นนอกและชั้นในของยีสต์

ในทางปฎิบัตินั้นเป็นไปไม่ได้ที่จะแยกเอาสิ่งเจือปนเหล่านี้ออกมาได้ทั้งหมด ถ้าสามารถเอาออกได้มาเท่าใดจะมีความสำคัญต่อความปลอดภัยและประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์มากเท่านั้น  ดังนั้นเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องรู้ปริมาณโปรตีนของผลิตภัณฑ์ที่จะซื้อ (จากการทดสอบผลิตภัณฑ์ที่นำเข้าจาก อเมริกา จะมีโปรตีนเจือปนอยู่ระหว่าง 5-20%) สามารถดูรายละเอียดจาก บทความการพัฒนาคุณภาพของ IMMUNE LABTM  เบต้ากลูแคน

3. ขนาดอนุภาค

จากการวิจัยพบว่าเซลล์สำคัญในระบบภูมิคุ้มกันมีหน่วยรับความรู้สึก (Receptor) จำเพาะที่มีเบต้ากลูแคน macromolecule เท่านั้นที่สามารถเข้าไปกระตุ้นเพื่อสนับสนุนระบบภูมิคุ้มกันของเราได้ ซึ่งตัว Receptor นี้จะมีพื้นที่ประมาณ 2 ไมครอนในการยึดจับกับอนุภาคเบต้ากลูแคน ดังนั้น ขนาดอนุภาคเบต้ากลุแคนที่ใหญ่เกินไปจะไม่สามารถทำให้การดูดซับสารเบต้ากลูแคนเกิดประสิทธิภาพสูงสุด และทั้งยังสามารถกลับมารวมตัวกันเป็นอนุภาคที่ใหญ่ขึ้นและไม่สามารถดูดซึมได้เลย

และยิ่งไปกว่านั้นในงานวิจัยล่าสุดที่ทดลองการใช้เบต้ากลูแคนที่มีอนุภาคที่ใหญ่ในปริมาณมากเทียบกับ การใช้เบต้ากลูแคนที่มีขนาดอนุภาคเล็กในปริมาณที่น้อยกว่า ให้ผลสรุปที่ชัดเจนว่าเบต้ากลูแคนที่มีขนาดอนุภาคที่เล็กประมาณไม่เกิน 2 ไมครอน มีประสิทธิภาพในการใช้งานมากกว่า การใช้เบต้ากลูแคนที่มีขนาดอนุภาคที่ใหญ่กว่า และสามารถใช้ได้ในปริมาณที่น้อยกว่าด้วย ดังนั้นผู้บริโภคควรจะสังเกตและให้ความสำคัญกับขนาดอนุภาคด้วยเช่นกัน สามารถดูรายละเอียดจาก บทความการพัฒนาขนาดของ IMMUNE LABTM  เบต้ากลูแคน

4. ปริมาณของเบต้ากลูแคน

สิ่งสำคัญที่ต้องพิจารณาอีกปัจจัยหนึ่งได้แก่ ปริมาณของ เบต้ากลูแคนชนิด 1,3-d glucan เป็นส่วนประกอบมากน้อยเพียงใด จากการตรวจเอกสารงานวิจัยทางการแพทย์ที่ผ่านมา องค์ประกอบของ 1,3-d glucan ควรมีไม่ต่ำกว่าเกิน 70% ยิ่งผลิตภัณฑ์มีเปอร์เซ็นต์สูงขึ้นยิ่งมีศักยภาพในการสนับสนุนการตอบสนองของภูมิคุ้มกันสูงขึ้น

โดยสรุปเมื่อผู้บริโภคเลือกซื้อ ปัจจัยหลักๆในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เบต้ากลูแคน จึงต้องคำนึง ชนิดแหล่งที่มา ความบริสุทธิ์ ปริมาณของเบต้ากลูแคนที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งขนาดของอนุภาค ถ้ามีผลวิเคราะห์จากห้องปฏิบัติการที่เชื่อถือได้จะช่วยได้ดีขึ้นในการตัดสินใจซื้อ

เบต้ากลูแคนคุณภาพสูงของ IMMUNE LABTM จะประกอบด้วย พันธะ1,3-d glucan ไม่น้อยกว่า 80% และไม่มีน้ำตาลหรือกลูโคสเจือปน มีปริมาณโปรตีนแค่ 3.47% ซึ่งน้อยกว่าผลิตภัณฑ์ที่มีวางจำหน่ายในท้องตลาด (ถือว่ามีความบริสุทธิ์สูง) มีขนาดอนุภาคเฉลี่ย 1.5 ไมครอน (1 ไมครอนเท่ากับ 1 ในล้านเมตร) และปลอดจากเชื้อแบคทีเรีย และสารประกอบอื่นๆที่ไม่ต้องการ

 

Comments are closed.