THE IMMUNE LAB

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ IMMUNE LAB®

ผลิตภัณฑ์ IMMUNE LAB® (อิมมูน แล็บ เบต้ากลูแคน) ได้มีการพัฒนาและวิจัยมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์คุณภาพเพื่อสุขภาพที่สกัดมาจากธรรมชาติ 100% โดยมีมาตราฐานเท่าเทียมนานาชาติ เพื่อให้ผู้บริโภคมีความมั่นใจในผลิตภัณฑ์ของเรา ดังนั้นการพัฒนาคุณภาพของแบรนด์เราจึงมีอย่างต่อเนื่องและไม่หยุดยั้ง

     การวิจัยและพัฒนา ของ IMMUNE LAB® (อิมมูน แล็บ เบต้ากลูแคน) นั้น เริ่มมาจากแนวคิดที่ต้องการจะดูแลและเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันให้แข็งแรง เพราะที่ อิมมูน แล็บ เราเชื่อว่า ระบบภูมิคุ้มกันเป็นสิ่งจำเป็นของชีวิต การที่เรามีสุขภาพดีและปราศจากโรคนั้นเกิดจากภูมิคุ้มกันเราที่แข็งแรง และมีประสิทธิภาพเหนือกว่าโรคร้าย จึงทำให้เราดำรงชีวิตอยู่อย่างปกติ ในปัจจุบัน มนุษย์เรามีระบบภูมิคุ้มกันที่แย่ลงและเสื่อมโทรมลงได้เร็ว นั่นก็เพราะ สารเคมี โลหะหนัก มลพิษต่างๆที่อยู่รอบตัวเรา รวมไปถึง อาหารและน้ำดื่ม ยิ่งไปกว่านั้น การขาดการพักผ่อนที่เพียงพอ การอยู่ภายใต้สภาวะความเครียดสูง และการไม่ออกกำลังกาย ก็สามารถทำให้ระบบภูมิคุ้มกันเราเสื่อมลงได้เร็ว จนเป็นสาเหตุเกิดโรคมากมาย อาทิ โรคภูมิแพ้ ภูมิคุ้มกันบกพร่อง โรคภูมิคุ้มกันทำลายตัวเอง รวมทั้ง โรคมะเร็ง  ดังนั้นการดูแล สุขภาพอย่างยั่งยืน คือ การคอยดูแลระบบภูมิคุ้มกันให้แข็งแรง ซึ่งในทางวิทยาศาสตร์และทางการแพทย์ คือ การทำให้ระบบของเซลล์เม็ดเลือดขาวทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

     โดยทีมวิจัยและพัฒนาของ อิมมูน แล็บ ได้ทำการศึกษาค้นคว้าจากเอกสารงานวิจัยที่มีจากทั้งในและต่างประเทศ จนพบว่า สารเบต้ากลูแคน เป็นสารธรรมชาติที่สามารถกระตุ้นและฟื้นฟู รวมทั้งปรับสมดุลการทำงานของเม็ดเลือดขาวได้ดีที่สุด โดยเริ่มค้นคว้าจากงานวิจัยในประเทศที่ส่วนใหญ่จะเป็นโครงการวิจัยจากการนำของเสีย หรือ กากยีสต์ ที่ได้จากอุตสาหกรรมอาหาร หรือ การผลิตเอทานอล โดยโครงการวิจัยแนวนี้ส่วนใหญ่มุ่งเน้นเรื่องการเพิ่มมูลค่าให้แก่ของเหลือทิ้งของโรงงาน ดังนั้น เบต้ากลูแคนที่สกัดออกมาได้ จึงมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ต่ำและมีสารเจือปนอยู่มากไม่เหมาะที่จะนำมาใช้บริโภคและขายในเชิงพาณิชย์ (อาจจะเหมาะในการนำไปพัฒนาต่อเป็นอาหารสัตว์) นอกจากนี้ในปัจจุบันงานวิจัยของการสกัดเบต้ากลูแคนในประเทศไทยนั้นก็มีอยู่ตามแล็บวิจัยในมหาวิทยาลัย หรือ ในโรงงานเอกชนบางแห่ง ซึ่งเบต้ากลูแคนที่สกัดได้นั้นยังมีความบริสุทธิ์ที่ต่ำกว่างานวิจัยในต่างประเทศ และ ยังไม่มีการทดสอบเรื่องโครงสร้าง โมเลกุล รวมทั้งความยาว และความถี่ของพันธะ 1,6 และที่สำคัญยังไม่มีการนำไปใช้ทำวิจัยอย่างต่อเนื่องกับ มนุษย์ หรือ สัตว์ ซึ่งไม่สามารถที่จะทำให้เกิดความมั่นใจต่อผู้บริโภค

     ส่วนงานวิจัยในต่างประเทศนั้นจะมีการใช้เบต้ากลูแคนในงานวิจัยมานานแล้ว มีทั้งงานวิจัยในสัตว์ และ ในมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องภูมิคุ้มกันทั่วไป อาทิ การทดสอบภูมิคุ้มกันที่เพิ่มขึ้นโดยวัดจำนวนการลาป่วยของพนักงานบริษัทต่อปี การทดสอบการติดเชื้อที่น้อยลง การฟื้นตัวที่ดีขึ้นจากไข้หวัดใหญ่ การเสริมประสิทธิภาพการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันเมื่อใช้ร่วมกับยาต้านไวรัส หรือ การวิจัยที่เฉพาะเจาะจง เช่น มะเร็ง การใช้ร่วมกับยาเคมีบำบัดผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นของค่าเลือดในระหว่างการให้เคมีบำบัด
อีกทั้งเรื่องของโควิด-19 ในปัจจุบัน นอกจากงานวิจัยในการนำไปใช้กับมนุษย์แล้วในแล็บวิจัยต่างๆของต่างประเทศยังมีการพัฒนาสายพันธุ์ของยีสต์ (ยีสต์ขนมปัง)ที่จะนำมาสกัดเบต้ากลูแคน โดยตรงอีกด้วยโดยแต่ละทีมวิจัยก็จะพยายามหาสายพันธุ์ย่อยของยีสต์ที่เฉพาะตัวของแต่ละที่ เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพของเบต้ากลูแคนสูงสุด

         ทีมวิจัยและพัฒนาของผลิตภัณฑ์ IMMUNE LAB ® ได้ทำการศึกษาค้นคว้าวิจัยมาอย่างต่อเนื่อง และได้เลือกสายพันธุ์ยีสต์(ยีสต์ขนมปัง)ที่มีความจำเพาะจากแล็บวิจัยต่างประเทศที่มีงานวิจัย ในเรื่องของระบบภูมิคุ้มกันโดยตรง โดยมีงานวิจัยเกี่ยวกับโรคมะเร็ง โรคภูมิทำลายตัวเอง โรคไข้หวัดใหญ่ เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้บริโภคสูงสุด นอกจากสายพันธุ์ที่คัดสรรมาเป็นพิเศษแล้ว กระบวนการสกัดก็เป็นอีกปัจจัยหลักที่ทางทีมวิจัยของ อิมมูน แล็บ ให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก โดยกระบวนการสกัดที่เลือกใช้นั้นเป็นกระบวนกรสกัดด้วยเอนไซม์ที่ส่งผลให้ได้เบต้ากลูแคนที่มีคุณภาพสูงและไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และใช้โรงงานเฉพาะทางที่มีมาตราฐาน ในเกรดการผลิตสินค้าทางการแพทย์ หรือเรียกว่าเป็น GMP ของ Manufacturer’s Authorisation for Medical Products

        ความบริสุทธิ์ โครงสร้างของโมเลกุล และขนาดดอนุภาค ก็เป็นสิ่งสำคัญที่บ่งบอกถึงประสิทธิภาพ ของ สารเบต้ากลูแคน โดยการทดสอบความบริสุทธ์ในการสกัดนั้น ทาง IMMUNE LAB®  ได้ใช้เครื่องมือทดสอบ Fourier Transform Infrared Spectroscopy(เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ขั้นสูงที่ใช้แยกสารที่ไม่รู้ข้อมูล โดยใช้เทคนิคการกระตุ้นสารด้วยพลังงานแสงช่วงแสงอินฟราเรด (Infrared light)ที่ความยาวคลื่นต่าง ๆ ซึ่งค่าความบริสุทธิ์เบต้ากลูแคนของ อยู่ที่ประมาณ 85-95 %  ในทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ค่าที่ได้นี้จะประเมินว่ามีความบริสุทธิ์มากกว่า 80 %

        ส่วนการวัดโครงสร้างทางโมเลกุลนั้นจะเป็นการวัด โครงสร้าง 3 มิติ ว่าถูกต้องและมีความยาวและความถี่ของพันธะ 1,6 เท่าไหร่ เนื่องจากเป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพของเบต้ากลูแคน ทาง IMMUNE LAB®  ได้ใช้กระบวนการตามมาตราฐานสากลคือ Smith Degradation ซึ่งผลลัพธ์ของ IMMUNE LAB®  จะมีความยาวของโครงสร้างที่เป็นกิ่งพันธะ 1,6 ที่ประมาณ3-6 โมเลกุลของกลูโคสที่ต่อกัน และความถี่ของพันธะ 1,6ต่อพันธะ 1,3 ที่ 0.2-0.33 ซึ่งเป็นค่าที่แสดงถึงประสิทธิภาพสูงมาก (โดยทั่วไปจะไม่ได้มีการทดสอบ เนื่องจากต้องไปทดสอบที่ แล็บ ต่างประเทศ และมีค่าใช้จ่ายสูง)

           ปัจจัยสุดท้ายคือเรื่องของขนาดอนุภาค ทางทีมพัฒนาของ IMMUNE LAB®  ได้ทดสอบโดยใช้เครื่อง SEM (Scanning Electron Microscope) เพื่อตรวจดูขนาดของอนุภาคเบต้ากลูแคนที่สกัดได้ โดยมีค่าอยู่ที่ประมาณ 1-2 ไมครอน

ภาพตัวอย่างการวัดขนาดอนุภาคเบต้ากลูแคนด้วยเครื่อง SEM

          นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์ IMMUNE LAB®  มีอุดมการณ์ที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์คุณภาพเพื่อสุขภาพ ที่สกัดมาจากธรรมชาติ 100% โดยสูตรมาตราฐานของผลิตภัณฑ์เบต้ากลูแคนของ IMMUNE LAB®  นั้นได้มีการใส่วิตามินซี จากมะขามป้อม เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อร่างกาย ซึ่งเป็นวิตามินจากธรรมชาติ มิได้เป็นวิตามินสังเคราะห์ และข้อดีของการใช้สารธรรมชาติอีกประการหนึ่งคือ วิตามินจะเสื่อมสลายช้ากว่าการใช้วิตามินสังเคราะห์ และที่สำคัญ ทาง IMMUNE LAB®  ได้ใช้แคปซูลพืชในการผลิต ซึ่งแคปซูลพืชนี้สกัดมาจากเส้นใยของพืช (เปลือกสน) ไม่มีส่วนผสมของสัตว์ซึ่งอาจมีการปนเปื้อนสารที่อันตรายได้ และยังมีสรรพคุณในการละลายได้เร็ว ทำให้สารออกฤทธิ์ได้ไวกว่าแคปซูลสัตว์ และสามารถใช้ทานต่อเนื่องได้

           ท้ายที่สุดก่อนจะทำการจำหน่ายสู่ผู้บริโภค ทาง IMMUNE LAB®  เบต้ากลูแคนได้ขึ้นทะเบียน เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพที่อยู่ในการกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และ สำนักงานคณะกรรมกลางอิสลามแห่งประเทศไทย (ฮาลาล) เพื่อทำให้เรามั่นใจในคุณภาพในการผลิตว่า ไม่มีสารเจือปนจากโลหะหนัก และ จุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรคได้ติดมาในผลิตภัณฑ์ เพื่อพร้อมที่จะแบ่งปันสุขภาพที่ดีให้กับผู้บริโภค

error: IMMUNE LAB