THE IMMUNE LAB

งานวิจัย IMMUNE LAB BETA GLUCAN

ผลิตภัณฑ์ IMMUNE LAB® (อิมมูน แล็บ เบต้ากลูแคน) ได้มีการพัฒนาและวิจัยมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์คุณภาพเพื่อสุขภาพ ที่สกัดมาจากธรรมชาติ 100% โดยมีมาตราฐานเท่าเทียมนานาชาติ เพื่อให้ผู้บริโภคมีความมั่นใจในผลิตภัณฑ์ของเรา ดังนั้นการพัฒนาคุณภาพของแบรนด์เราจึงมีอย่างต่อเนื่องและไม่หยุดยั้ง การวิจัยและพัฒนา ของ IMMUNE LAB® (อิมมูน แล็บ เบต้ากลูแคน) นั้น เริ่มมาจากแนวคิดที่ต้องการจะดูแลและเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันให้แข็งแรง เพราะที่ อิมมูน แล็บ เราเชื่อว่า ระบบภูมิคุ้มกันเป็นสิ่งจำเป็นของชีวิต การที่เรามีสุขภาพดีและปราศจากโรคนั้นเกิดจากภูมิคุ้มกันเราที่แข็งแรง และมีประสิทธิภาพ ดังนั้นการดูแล สุขภาพอย่างยั่งยืน คือ การคอยดูแลระบบภูมิคุ้มกันให้แข็งแรง ซึ่งในทางวิทยาศาสตร์และทางการแพทย์ คือ การทำให้ระบบของเซลล์เม็ดเลือดขาวทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ IMMUNE LAB​

ได้มีการพัฒนาและวิจัยมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์คุณภาพเพื่อสุขภาพที่สกัดมาจากธรรมชาติ 100% โดยมีมาตราฐานเท่าเทียมนานาชาติ

มาตราฐานการทดสอบผลิตภัณฑ์ IMMUNE LAB

ประสิทธิภาพของเบต้ากลูแคนนั้นจึงขึ้นกับโครงสร้างของโมเลกุลที่แตกต่างกัน และความแตกต่างของโครงสร้างเบต้ากลูแคนแต่ละชนิด

การจดแจ้งขึ้นทะเบียนสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)และ สำนักงานคณะกรรมกลางอิสลามแห่งประเทศไทย (ฮาลาล)

มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่ความเป็นเลิศและด้วยความร่วมมือกับสถาบันทดสอบและหน่วยงานราชการ

ผลงานการวิจัยเบต้ากลูแคนจากทั่วโลก

เบต้ากลูแคนที่สกัดจากยีสต์มีมากว่า 5 ทศวรรษแล้ว ซึ่งในเวปไซต์นี้เป็นเพียงการรวบรวมงานวิจัยที่ถูกตีพิมพ์มาจากทั่วโลก โดยมีงานวิจัยที่ตีพิมพ์มาแล้วกว่า 10,000 เอกสาร และหยิบยกข้อมูลสำคัญมานำเสนอ เพื่ออธิบายและ แสดงถึงการทดสอบผลิตภัณฑ์ IMMUNE LAB เบต้ากลูแคน

ประวัติการวิจัยของเบต้ากลูแคน

ประวัติการวิจัยของเบต้า กลูแคน เริ่มตั้งแต่ ค.ศ. 1940 (พ.ศ.2483) เมื่อนักวิทยาศาสตร์ชาวฝรั่งเศส ชื่อ ดร. หลุยส์ พิวลีเมอ (Louis Pillemer, Ph.D) ได้ศึกษาตัวยาผสม (Crude Mixture) ซึ่งมาจากผนังเซลล์ของยีสต์ ซึ่งมีส่วนประกอบประเภท โปรตีน ไขมัน และแป้ง โดยเรียกตัวยาผสมนี้ว่า ไซโมซาน (Zymosan)
error: IMMUNE LAB