THE IMMUNE LAB

IMMUNE LAB BETA GLUCAN จัดโครงการ "เสริมสร้างเยาวชน เพื่อคนพิการ และผู้สูงวัย" ด้วยวิชาลูกเสือพิเศษ ประจำปี 2024

ดร. ปิยะ เสียงสุคนธ์ กรรมการผู้จัดการบริษัท รอยส์ แล็บ อินเตอร์แนชั่นแนล จำกัด ผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ IMMUNE BETA GLUCAN และ THE PRONURA ได้ร่วมจัดทำโครงการเสริมสร้างเยาวชน เพื่อคนพิการ และผู้สูงวัยด้วยวิชา  “ลูกเสือพิเศษ”  (ปีที่4)

วันที่ 26 มกราคม 2024
ดร. ปิยะ เสียงสุคนธ์ กรรมการผู้จัดการบริษัท รอยส์ แล็บ อินเตอร์แนชั่นแนล จำกัด ผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ IMMUNE BETA GLUCAN และ THE PRONURA ส่งมอบความรัก ความสุข และโอกาสดีๆ โดยร่วมเป็นผู้สนับสนุนในการจัดกิจกรรม การอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารีในโครงการ “เสริมสร้างเยาวชนเพื่อคนพิการ และผู้สูงวัย”ด้วยวิชาลูกเสือพิเศษ ตอนหุ่นละครเล็ก กับเด็กต้องการจำเป็นพิเศษ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนประชาบดี ปากเกร็ด นนทบุรี โดยการนำของ คุณไพบูลย์ แดงประเสริฐ นายกสมาคมลูกเสือเพื่อคนพิการ และผู้สูงวัย ผู้ริเริ่มโครงการ “ลูกเสือพิเศษ” ซึ่งมีจุดประสงค์หลักในการสร้างเยาวชน เด็กรุ่นใหม่ ที่มีจิตอาสา ผ่านทางวิชาลูกเสือ ให้มีการเรียนรู้ เข้าใจ และสามารถช่วยเหลือเด็กพิการ และผู้สูงวัยได้อย่างถูกต้อง เพื่อให้เยาวชนเหล่านี้ มีความเข้าใจผู้พิการ และสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข ซึ่งกิจกรรมที่จัด นอกจากจะทำค่ายลูกเสือ เพื่ออบรมเยาวชนให้มีความรู้ในการช่วยเหลือเด็กพิการ และผู้สูงอายุ จะมีการจัดเข้าค่ายลูกเสือให้แก่ เด็กพิการและด้อยโอกาสด้วยปีละ 1 ครั้ง เพื่อเปิดโอกาส และเปิดพื้นที่ อันไม่ถือเป็นการเลือกปฏิบัติต่อผู้ที่ด้อยโอกาสกว่าให้เกิดความเสมอภาคในด้านต่างๆ ที่สังคมถือปฏิบัติ เช่น การเดินสวนสนาม การเข้าค่ายลูกเสือ การทำกิจกรรมฐานผจญภัย ตลอดจนถึงการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันฯลฯ หรือแม้แต่การสร้างแรงบันดาลใจ กำลังใจให้เด็กพิการ เพื่อความมุ่งมั่น ไม่ย่อท้อในการต่อสู้ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับพวกเขาอีกด้วยค่ะอีกทั้งทางบริษัท รอยส์ แล็บ อินเตอร์แนชั่นแนล ยังได้มีการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันและมอบกระบอกน้ำให้แก่น้องๆโรงเรียนประชาบดี และ แก่เด็กๆโรงเรียนประชาบดี ปากเกร็ด นนทบุรี

สุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณท่านลูกค้าที่น่ารักทุกท่านที่สนับสนุนและไว้วางใจให้เราอยู่เคียงข้างในการดูแลสุขภาพของท่านและคนที่ท่านรักค่ะเพราะมีท่าน..เราถึงสามารถจัดกิจกรรมดีๆ แบบนี้ได้

error: IMMUNE LAB